Δευτέρα, 3 Ιανουαρίου 2011

Βάση δεδομένων οικονομικών στοιχείων των Δήμων


Στόχος της βάσης δεδομένων «Οικονομικά στοιχεία δήμων» που προβλέπεται από το
άρθρο 267, παρ.7 του ν.3852/2010 είναι να αποτελέσει αυτή το μέσο συλλογής, ανάπτυξης
παραπάνω νόμου, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων που ασκεί το Υπουργείο ως φορέας του
Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος (ν.3832/2010) και ως εποπτεύουσα αρχή των εν λόγω
φορέων γενικής κυβέρνησης.
Τα συγκεκριμένα στατιστικά στοιχεία χρησιμοποιούνται για τη λήψη αποφάσεων και τη
διαμόρφωση πολιτικών σε τοπικό, εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο και με βάση την
αξιολόγησή τους πραγματοποιούνται από το Ελεγκτικό Συνέδριο στους δήμους, στα νομικά
τους πρόσωπα δημοσίου δικαίου καθώς και στους συνδέσμους των δήμων, έλεγχοι όταν δεν
ικανοποιούνται συγκεκριμένοι αριθμοδείκτες αξιολόγησης.

Περισσότερα ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου