Τετάρτη, 5 Ιανουαρίου 2011

Ορισμός Αντιδημάρχων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                     Σκιάθος  05 Ιανουαρίου  2011
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ  ΣΚΙΑΘΟΥ                                                                  Αριθ. Πρωτ.: 82
ΑΠΟΦΑΣΗ  (αριθ. 3/2011)
Ο
ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΣΚΙΑΘΟΥ


Έχοντας  υπόψη :
·         το άρθρο 59 του Ν.3852/10
·         Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2001 της Ε.Σ.Υ.Ε. για τον Δήμο Σκιάθου, σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός του ανέρχεται 6100 στους κατοίκους.
                                                                                  
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Ι.          Ορίζει Αντιδημάρχους στον Δήμο Σκιάθου, με θητεία δυόμισι (2,5) ετών, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, δηλαδή για τα έτη 2011 – 2014 (Ιούνιος), τους Δημοτικούς Συμβούλους της πλειοψηφίας:
 α) ΔΙΟΛΕΤΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ του ΙΩΑΝΝΗ και
β) ΚΑΝΤΑΡΑΚΗ – ΤΣΟΛΟΒΙΚΟΥ  ΜΟΣΧΑΔΩ  του  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 

ΙΙ.         Μεταβιβάζει σε αυτούς τις παρακάτω αρμοδιότητες.

 1. ΔΙΟΛΕΤΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ του ΙΩΑΝΝΗ

 1. Την εποπτεία και ευθύνη του τμήματος καθαριότητας και γενικότερα τη διαχείριση απορριμμάτων, επίβλεψη και διαχείριση ΧΥΤΑ
 2. Την ευθύνη της εφαρμογής του κανονισμού καθαριότητας μέσω της Δημοτικής Αστυνομίας και την υπογραφή αποφάσεων επιβολής προστίμων, σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό καθαριότητας του Δήμου.
 3. Την εποπτεία της λειτουργίας του γραφείου Περιβάλλοντος, Κήπων, Δενδροστοιχιών, Παιδικών Χαρών
 4. Τη μέριμνα και ευθύνη για την επισκευή, τη συντήρηση και τη λειτουργία των σχολικών κτιρίων
 5. Την εποπτεία και ευθύνη της τεχνικής υπηρεσίας
 6. σε συνεργασία με την Τεχνική υπηρεσία:
α] την ευθύνη προγραμματισμού και επίβλεψης έργων
β] την εποπτεία και ευθύνη εκτέλεσης και συντήρησης κτηριακών έργων.
γ] την ευθύνη της αγροτικής οδοποιίας και την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και    
    των εργασιών που εκτελούνται.
 1. Την παρακολούθηση εκτέλεσης του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου (έργα – μελέτες – προμήθειες)
 2. Επιβλέπει και συντονίζει τις υπηρεσίες για την  πρόληψη - ετοιμότητα - αντιμετώπιση και αποκατάσταση τυχόν καταστροφών από θεομηνίες στα όρια του Δήμου
 3. Τη μέριμνα και ευθύνη για την περισυλλογή εγκαταλελειμμένων αυτοκινήτων
 4. Εποπτεία λειτουργίας του Γραφείου Κίνησης των αυτοκινήτων του Δήμου
 5. Την μέριμνα, τον προγραμματισμό , την επίβλεψη και τον έλεγχο της συντήρησης για την καλή κατάσταση και λειτουργία όλων των οχημάτων και μηχανημάτων έργων του Δήμου.
 6. Ερευνά τη δυνατότητα μείωσης του κόστους λειτουργίας των οχημάτων και ελέγχει την κατανάλωση των καυσίμων
 7. Εγκρίνει τις προμήθειες ανταλλακτικών
 8. Συντήρηση των δικτύων ηλεκτροφωτισμού
 9. την αρμοδιότητα να διεκπεραιώνει ειδικά θέματα που θα ανατίθενται σε αυτόν εκ του Δημάρχου
 10. Την αρμοδιότητα να επιβάλει τα πρόστιμα για τα παράνομα πλαίσια και τις παράνομες πινακίδες
 11. Την υπογραφή εγγράφων στους τομείς αρμοδιότητάς του
 12. Την Εποπτεία του προσωπικού των υπηρεσιών της αρμοδιότητάς του, η οποία θα είναι συντρέχουσα με την αρμοδιότητα του Αντιδημάρχου αρμοδίου για την εποπτεία του συνόλου του προσωπικού του Δήμου

 1. ΚΑΝΤΑΡΑΚΗ – ΤΣΟΛΟΒΙΚΟΥ ΜΟΣΧΑΔΩ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ


 1. Την Προεδρία της Οικονομικής Επιτροπής..
 2. Την ευθύνη για την δημόσια συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής, για την κατάρτιση της ημερήσιας διάταξης, για την πρόσκληση των μελών της σε συνεδρίαση με γραπτή πρόσκληση και την δημοσίευση της πρόσκλησης και των αποφάσεων της οικονομικής επιτροπής στην ιστοσελίδα του Δήμου.
 3. Την εποπτεία και ευθύνη των Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου, όπως αναφέρονται στον Ο.Ε.Υ του Δήμου
 4. Την εποπτεία και ευθύνη του τμήματος των οικονομικών υπηρεσιών, το οποίο περιλαμβάνει τα γραφεία: γενικών εσόδων του Δήμου,  προμηθειών, λογιστηρίου – διπλογραφικού, διαχείρισης υλικών και αποθεματικού εξοπλισμού γραφείων
 5. Την εποπτεία και ευθύνη του γραφείου ελέγχου και έκδοσης αδειών ιδρύσεως και λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
 6. Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας της Υπηρεσίας Κοινωνικής Μέριμνας
 7. Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας της υπηρεσίας Πολεοδομίας
 8. την παρακολούθηση διαχείρισης και εκτέλεσης προγραμμάτων οικιστικής και πολεοδομικής ανάπτυξης.
 9. Την παρακολούθηση έκδοση οικοδομικών αδειών
 10. Την παρακολούθηση ελέγχου αυθαιρέτων κατασκευών
 11. Την παρακολούθηση Εφαρμογή ρυμοτομικών και πολεοδομικών σχεδίων
 12. Την παρακολούθηση Σύνταξης Πράξεων Εφαρμογής
 13. Την παρακολούθηση Παραχώρηση Δημοτικών οικοπέδων
 14. Την παρακολούθηση Βεβαιώσεις δικαιούχων αγροτεμαχίων και οικοπέδων από πίνακες οριστικής διανομής.
 15. Την παρακολούθηση Βεβαιώσεις δικαιούχων αγροτεμαχίων και οικοπέδων από πίνακες οριστικής διανομής.
 16. Την παρακολούθηση Έργων, προμηθειών & μελετών που αφορούν την Υπηρεσία Πολεοδομίας
 17. Την υπογραφή εγγράφων στους τομείς αρμοδιότητάς της
 18. Την υπογραφή με εξουσιοδότηση του Δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων τα οποία εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες
 19. Την υπογραφή των μισθολογικών καταστάσεων και των ενταλμάτων πληρωμής των αποδοχών των πάσης φύσεως προσωπικού
 20. Την αρμοδιότητα να διεκπεραιώνει ειδικά θέματα που θα ανατίθεται σε αυτήν εκ του Δημάρχου
 21. Την τέλεση των πολιτικών γάμων
 22. Την εποπτεία του προσωπικού των παραπάνω υπηρεσιών
 23. Την  εποπτεία του συνόλου του προσωπικού του Δήμου, με την συνεργασία του αρμοδίου Αντιδημάρχου

Γ.   Οι ανωτέρω αντιδήμαρχοι κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν μέλη του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου.
Η ανάκληση αντιδημάρχου πριν τη λήξη της θητείας του είναι δυνατή με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημάρχου.

Δ.   Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου τις αρμοδιότητες ασκεί ο Δήμαρχος.

Ε.   Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί η  Αντιδήμαρχος κ. ΚΑΝΤΑΡΑΚΙΑ – ΤΣΟΛΟΒΙΚΟΥ ΜΟΣΧΑΔΩ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, που αναπληρώνει το Δήμαρχο, και όταν αυτή απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο κ. ΔΙΟΛΕΤΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ του ΙΩΑΝΝΗ

ΣΤ. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί σε μία τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα του νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.


 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΚΥΡ. ΠΛΩΜΑΡΙΤΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου