Δευτέρα, 31 Ιανουαρίου 2011

Σεμινάρια ΕΦΕΤ 2011 - ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ!!!

Το Επιμελητήριο Μαγνησίας πρόκειται να διοργανώσει για ακόμη μία φορά σεμινάρια του ΕΦΕΤ για επιχειρήσεις τροφίμων και τους εργαζόμενους σε αυτές σύμφωνα με την ΥΑ 14708/10-08-2007/ ΦΕΚ 1616/β/17-08-2007.
Ήδη έχουν ολοκληρωθεί με επιτυχία τρία σεμινάρια επιμόρφωσης στην πόλη του Βόλου και ένα στον Αλμυρό και έχουν επιμορφωθεί συνολικά 60 επιχειρήσεις. Πρόσφατα και μετά από αίτημα του Επιμελητηρίου Μαγνησίας προς τη Διοίκηση του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων, διεξήχθησαν στην πόλη μας εξετάσεις από το Τμήμα Εκπαίδευσης της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, Ενημέρωσης & Πληροφορικής του Ε.Φ.Ε.Τ και μετά την επιτυχή περάτωση της προβλεπόμενης δοκιμασίας οι εκπαιδευθέντες απέκτησαν το απαιτούμενο πιστοποιητικό κατάρτισης.
Τα νέα σεμινάρια θα πραγματοποιηθούν, εφόσον συγκεντρωθεί ο απαιτούμενος από το πρόγραμμα αριθμός αιτήσεων εκπαιδευόμενων, εντός του τρέχοντος έτους (2011) και θα είναι συνολικής διάρκειας 10 ωρών το καθένα.
Η διαδικασία συγκέντρωσης νέων αιτήσεων για σεμινάρια επιπέδου Ι των ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων και των υπαλλήλων τους έχει ήδη ξεκινήσει και οι ενδιαφερόμενοι, προκειμένου να συμπληρώσουν την αίτηση συμμετοχής στα προγράμματα εκπαίδευσης θα πρέπει να προσέρχονται στα γραφεία του Επιμελητηρίου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, έχοντας μαζί τους απλή φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας και εφόσον πρόκειται για τον υπεύθυνο της επιχείρησης, την σφραγίδα της επιχείρησης. Επιπλέον θα πρέπει να γνωρίζουν τόσο τον προσωπικό τους ΑΦΜ όσο και το ΑΦΜ της επιχείρησης στην οποία εργάζονται, εάν πρόκειται για υπάλληλο, ο οποίος επιθυμεί να συμμετάσχει στα σεμινάρια.
Τέλος, διευκρινίζεται ότι στα προγράμματα επιμόρφωσης μπορεί να συμμετάσχει όποιος επιθυμεί, είτε εργάζεται σε επιχείρηση τροφίμων είτε όχι. Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στα γραφεία του Επιμελητηρίου Μαγνησίας, Δημητριάδος 176 και στα τηλέφωνα 24210-23766, 23271 (αρμόδια κα Ελένη Πασχάλη).

Αναλυτικότερα:

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΑ 14708/10-08-2007/ΦΕΚ 1616/Β/17-08-2007

1. ΠΟΙΟΥΣ ΑΦΟΡΑ

Το προσωπικό των επιχειρήσεων που παράγουν, επεξεργάζονται, αποθηκεύουν, μεταφέρουν, διακινούν τρόφιμα ή ασχολούνται με το λιανικό εμπόριο, τη διάθεση τροφίμων, τη μαζική εστίαση και ζαχαροπλαστική ή είναι εργαστήρια παραγωγής ή μεταποίησης τροφίμων.
Οι επιχειρήσεις αυτές έχουν υποχρέωση να καταρτίζουν όλο το προσωπικό τους που ασχολείται με χειρισμό τροφίμων, βάσει της διαδικασίας που περιγράφεται στην Υπουργική Απόφαση 14708/17-08-07.

2. ΠΟΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ

Οι επιχειρήσεις τροφίμων που υποχρεούνται σε πλήρη ανάπτυξη συστήματος HACCP μπορούν ή να εφαρμόσουν τα προγράμματα του ΕΦΕΤ ή να αναπτύξουν προγράμματα σύμφωνα με το σύστημα που εφαρμόζουν.

3. ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Υπεύθυνος για την εκπαίδευση του προσωπικού είναι ο υπεύθυνος της επιχείρησης.

4. ΠΟΙΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ
Από την παραπάνω εκπαίδευση μπορεί να εξαιρείται μόνο το προσωπικό το οποίο διαθέτει έγκυρο τίτλο σπουδών ή πιστοποιητικό ή αποδεικτικό παρακολούθησης προγράμματος εκπαίδευσης ή κατάρτισης, από το οποίο να προκύπτει σαφώς ότι ο εργαζόμενος είναι επαρκώς καταρτισμένος σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας ή άλλου καταλλήλου κατά περίπτωση τομέα των τροφίμων.

5. ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΤΟΧΟΣ
Τα προγράμματα αυτά αποσκοπούν στη διασφάλιση της ποιότητας, την παραγωγή ασφαλών προϊόντων και την προστασία του καταναλωτή σύμφωνα με τον Κανονισμό 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 για την υγιεινή των τροφίμων.

6. ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΦΕΤΟ ΕΦΕΤ καθορίζει το ελάχιστο περιεχόμενο των προγραμμάτων, εγκρίνει και ελέγχει την υλοποίησή τους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα, διενεργεί τη διαδικασία αξιολόγησης και εκδίδει τα σχετικά πιστοποιητικά.

7. ΤΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΠΟΙΟΣ ΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΖΕΙΠρογράμματα επιπέδου 1
Αφορούν κατάρτιση απλών χειριστών σε γενικά θέματα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων.
Ελάχιστη διάρκεια: 10 ώρες.

8. ΑΠΟ ΠΟΙΟΥΣ ΥΛΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑΔυνατότητα εκτέλεσης προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης για το προσωπικό των επιχειρήσεων τροφίμων έχουν:
i. οι ίδιες οι επιχειρήσεις για το προσωπικό τους.
ii. οι επαγγελματικοί φορείς, επιμελητήρια, κλαδικά σωματεία.
iii. εκπαιδευτικά ιδρύματα, εκπαιδευτικοί και άλλοι Δημόσιοι Οργανισμοί και διαπιστευμένα κέντρα κατάρτισης.

9. ΕΚΔΟΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣΜετά την περάτωση του εκπαιδευτικού προγράμματος, εκδίδονται προσωρινές βεβαιώσεις από τον φορέα εκτέλεσης (συγκεκριμένα από το Επιμελητήριο Μαγνησίας).
Οι επίσημες βεβαιώσεις, μετά την επιτυχή περάτωση της προβλεπόμενης δοκιμασίας (εξετάσεις), εκδίδονται από τον ΕΦΕΤ.

10. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝΣτο τέλος του προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι υπόκεινται σε εξετάσεις προκειμένου να αξιολογηθούν. Οι εξετάσεις γίνονται σε σημεία και χρόνο που καθορίζονται από τον ΕΦΕΤ και τα οποία γνωστοποιούνται στο φορέα υλοποίησης. Η αξιολόγηση και η κατάρτιση του τελικού πίνακα των επιτυχόντων γίνεται με μέριμνα των τριμελών επιτροπών που ορίζονται από το Δ.Σ. του ΕΦΕΤ σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 3438/2006.

Αίτηση συμμετοχής επιχείρησης
Αίτηση συμμετοχής υπαλλήλου επιχείρησης
Ενημερωτικό σημείωμα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου