Παρασκευή, 7 Ιανουαρίου 2011

Επιμελητηριακές εκλογές 2011

Το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ πληροφορεί τα μέλη του ότι την 3η και 4η Απριλίου 2011 και ώρα από 07:00 (έναρξη) έως 19:00 (λήξη), θα διεξαχθούν οι εκλογές για την ανάδειξη νέων οργάνων Διοίκησης του Επιμελητηρίου Μαγνησίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2081/1992 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3419/2005 και του Π.Δ. 372/92 όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 193/97, Π.Δ. 309/97, Π.Δ. 164/01 και Π.Δ. 52/06.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3γ του Ν. 3419/05, οι εκλογές διεξάγονται με ενιαίο κατά συνδυασμό ψηφοδέλτιο για όλα τα Τμήματα του Επιμελητηρίου και με το σύστημα της απλής αναλογικής.
Τα Τμήματα είναι τρία (3) και οι έδρες τριάντα μία (31) και ειδικότερα:
Τμήμα Εμπορικό             δέκα (10) έδρες
Τμήμα Υπηρεσιών           έντεκα (11) έδρες
Τμήμα Μεταποιητικό        δέκα (10) έδρες
Δικαίωμα ψήφου κατά τις εκλογές έχουν τα μέλη του Επιμελητηρίου Μαγνησίας που έχουν εγγραφεί σ΄ αυτό τουλάχιστον ένα χρόνο πριν (δηλαδή μέχρι 2 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2010) και έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις για το έτος 2010 μέχρι 22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2011.
Ειδικότερα:
1.Κάθε μέλος, φυσικό πρόσωπο, μία (1) ψήφο.
2.Κάθε προσωπική εταιρεία (Ο.Ε. και Ε.Ε.), μέχρι δύο (2) ψήφους των ομορρύθμων εταίρων της που υποδεικνύονται από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών.
3.Κάθε Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.), μέχρι δύο (2) ψήφους των διαχειριστών ή ενός διαχειριστή και ενός εταίρου της που υποδεικνύονται από την εταιρεία.
4.Κάθε Ανώνυμη Εταιρεία (Α.Ε.) τρεις (3) ψήφους των εκπροσώπων της, που υποδεικνύονται από το Δ.Σ. και μπορεί να είναι μέλη αυτού ή ανώτατα διευθυντικά στελέχη της που ορίζονται με ειδική απόφαση του Δ.Σ.
5.Κάθε Υποκατάστημα μία (1) ψήφο του Διευθυντή ή του αναπληρωτή αυτού.
6.Κάθε Αλλοδαπή Α.Ε. και Ε.Π.Ε., μία (1) ψήφο του νόμιμου εκπροσώπου της ή του πράκτορα ή του αντικλήτου της, υπό τον όρο της αμοιβαιότητας.
7.Κάθε Συνεταιρισμός δύο (2) ψήφους του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα ή των αναπληρωτών τους.
Τα Νομικά πρόσωπα (Ο.Ε., Ε.Ε., Α.Ε. ΕΠΕ, Συν/σμοί κ.λπ.), μέλη του Επιμελητηρίου, θα πρέπει να υποδείξουν τους εκπροσώπους τους για τις εκλογές και να υποβάλλουν δικαιολογητικά μέχρι 24 Μαρτίου 2011.
Το δικαίωμα ψήφου ασκείται προσωπικά.
Στερούνται του δικαιώματος ψήφου όσοι έχουν στερηθεί αμετακλήτως τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή, όσοι τελούν υπό δικαστική απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη, όσοι έχουν καταδικαστεί αμετακλήτως σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση, αισχροκέρδεια, νοθεία, απιστία, ψευδορκία, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, δωροδοκία, δόλια χρεοκοπία, λαθρεμπορία, τοκογλυφία, παράβαση των άρθρων 336 και 353 του Ποινικού Κώδικα ή για παραβάσεις του νόμου περί εμπορίας ναρκωτικών και εφόσον οι σχετικές ποινές είναι καταχωρημένες στο απόσπασµα του ποινικού μητρώου, σύμφωνα µε το άρθρο 577 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, όσοι έχουν καταδικαστεί αμετακλήτως σε ποινή φυλάκισης για παράβαση της νομοθεσίας που διέπει τις ανώνυμες εταιρείες, της τελωνειακής νομοθεσίας ή για παράνομη άσκηση εμπορικού επαγγέλματος ή για παραβάσεις των διατάξεων του ν.936/1979 (ΦΕΚ 144 Α’) και δεν έχουν παρέλθει τέσσερα έτη από την αποκατάστασή τους, όσοι έχουν κηρυχθεί, τελεσιδίκως, σε κατάσταση πτώχευσης και δεν έχουν αποκατασταθεί ή οι επιχειρήσεις τους τελούν υπό αναγκαστική εκκαθάριση.
Εκλόγιμοι είναι όσοι έχουν τα προσόντα του εκλογέα και διετέλεσαν μέλη του Επιμελητηρίου τουλάχιστον για τρία χρόνια, είτε ατομικά είτε ως μέλη προσωπικών εταιρειών ή εταιρειών περιορισμένης ευθύνης ή διοικητικών συμβουλίων ανωνύμων εταιρειών, ή συνεταιρισμών, ή ως εκπρόσωποι υποκαταστημάτων ελληνικών ή αλλοδαπών επιχειρήσεων. Δεν είναι εκλόγιμοι όσοι είναι συνταξιούχοι.
Αιτήσεις υποψηφιότητας κατατίθενται, κατά συνδυασμό, από τον επικεφαλής αυτού, στο πρωτόκολλο της Εκλογικής Επιτροπής μέχρι 2 Μαρτίου 2011 και ώρα 20:00΄.

Καλούνται τα μέλη του Επιμελητηρίου Μαγνησίας για την εξόφληση ή τον διακανονισμό των οφειλομένων συνδρομών παρελθουσών χρήσεων μέχρι 22 Φεβρουαρίου 2011.

Για την Εκλογική Επιτροπή
Η Πρόεδρος
ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΛΕΤΣΙΟΥ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Στα Γραφεία του Επιμελητηρίου Μαγνησίας
Δημητριάδος 176, Βόλος
Τμήμα Μητρώου (κ. Καλλιόπη Σπίνα)
Τηλ.: 24210-23271, 24210-23766

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου