Σάββατο, 15 Ιανουαρίου 2011

4 Υποτροφίες από το Κοινωφελές Ίδρυμα "ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ & ΤΗΣ ΣΥΖΥΓΟΥ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΕΑΣ"

Το Κοινωφελές Ίδρυμα "ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ & ΤΗΣ ΣΥΖΥΓΟΥ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΕΑΣ" χορηγεί 4 υποτροφίες των 100,00 ευρώ εκάστη σε "Αριστούχους" μαθητές ή μαθήτριες Λυκείου, των οποίων, είτε αμφότεροι οι γονείς ή ένας εξ' αυτών κατάγονται από τη Σκιάθο, ανεξαρτήτως του τόπου κατοικίας τους, για τις σπουδές τους σε ανώτατες Σχολές στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και μέχρι πέρατος των σπουδών τους, υπό τον όρο της κανονικής προαγωγής τους από έτος σε έτος (2 εξάμηνα) και εφόσον το ετήσιο εισόδημα των γονέων εκάστου υποψηφίου δεν ξεπερνά το ποσό των δεκαπέντε χιλιάδων (15.000,00)ευρώ ευρώ.
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν αιτήσεις και όλα τα σχετικά δικαιολογητικά μέχρι τις 26-2-2011 στο γραφείο του κου Λυκειάρχη Σκιάθου.
Δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλλουν οι υποψήφιοι υπότροφοι κατά το
Σχολικό έτος:          2009-2010
Ακαδημαϊκό έτος:  2010-2011
1)Ληξιαρχική πράξη γέννησης του υποψηφίου
2)Επίσημο έγγραφο, από το οποίο να προκύπτει ότι έστω ο ένας γονέας του υποψηφίου υποτρόφου κατάγεται από τη Σκιάθο, ήτοι Πιστοποιητικό Δήμου Σκιάθου από το οποίο να προκύπτει ότι ο πατέρας ενός τουλάχιστον γονέα είναι γραμμένος (πριν από τη γέννηση του γονέα) στα Δημοτολόγια του Δήμου Σκιάθου Ν. Μαγνησίας.
3)Επικυρωμένο, από την αρμόδια ΔΟΥ, φωτοαντίγραφο του εκκαθαριστικού και των δύο γονέων, (ή εκάστου χωριστά) του έτους 2009 (χρήση 2009).
4)Απολυτήριο Λυκείου σχολικού έτους 2009-2010.
5)Πιστοποιητικό του αρμόδιου Λυκειάρχη περί της επιδόσεως και της διαγωγής του υποψηφίου (Πιστοποιητικό Σπουδών).
6)Πιστοποιητικό του αρμόδιου Σχολικού ή άλλου γιατρού ότι ο υποψήφιος είναι πλήρως υγιής.
7)Βεβαίωση του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, όπου φοιτά ο υποψήφιος, στην οποία να φαίνεται ο χρόνος εγγραφής σε αυτό και η συνολική διάρκεια (σύμφωνα με τον Νόμο και τον κανονισμό του Α.Ε.Π.) της φοίτησής του σε αυτό μέχρι την απόκτηση του πτυχίου του.
8)Αντίγραφο ποινικού μητρώου προσφάτου εκδόσεως.
9)Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/85, με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, ότι ο υποψήφιος δεν παίρνει μηνιαία (όχι εφάπαξ) υποτροφία από άλλη πηγή (π.χ. από το Δήμο Σκιάθου ή κάποιο πιστωτικό ίδρυμα).
10)Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (από τη Δημαρχία).
11)Θεωρημένο φωτοαντίγραφο ταυτότητας έκαστου γονέα-κηδεμόνα.
12)Αίτηση του υποψηφίου (προς τα μέλη του Δ.Σ. του ως άνω ιδρύματος) για χορήγηση υποτροφίας, με επισυναπτόμενα σε αυτήν όλα τα ως άνω δικαιολογητικά.
13)Διευθύνσεις και τηλέφωνα των μαθητών και των γονέων τους ώστε να μπορούμε να επικοινωνούμε μαζί τους.

Η μηνιαία υποτροφία θα αρχίσει να καταβάλεται από την ημερομηνία έναρξης του ακαδημαϊκού έτους 2010-2011, θα ανέρχεται στο ποσό εκατό (100,00) ευρώ μηνιαίως (για εννέα μήνες) και θα διαρκέσει μέχρι τη λήξη των κανονικών (προσδιορισμός χρονικής διάρκειας σύμφωνα με το Νόμο και τον κανονισμό του ΑΕΙ στο οποίο έκαστος υποψήφιος έχει εισαχθεί) τους σπουδών στα ΑΕΙ τα οποία φοιτούν.

       Ο Πρόεδρος                                                               Ο Γραμματέας
Νικόλαος Πλωμαρίτης                                                Γεώργιος Καραστατήρας

Καταληκτική ημερομηνία: 26-02-2011
Πληροφορίες: Αδαμαντία Πετρίδη
τηλ. 24270 24423 & 6973 884299

1 σχόλιο:

  1. Η "κανονική προαγωγή από έτος σε έτος" σημαίνει ότι ο υποψήφιος πρέπει να προάγεται σε όλα τα μαθήματα, σε κάθε εξάμηνο; Λυπάμαι, αλλά πρακτικά αυτό είναι ανέφικτο στις περισσότερες σχολές... Ακόμα κι ένας άριστος φοιτητής είναι σχεδόν αδύνατο να περνάει πάντα με την πρώτη όλα του τα μαθήματα! Για να μη μιλήσω για το ετήσιο εισόδημα... Γιατί κάτι τέτοιες πράξεις ευεργεσίας είναι πάντα ανεδαφικές και πάντα εκτός εποχής; Για την ακρίβεια, εκτός τόπου και χρόνου.........

    ΑπάντησηΔιαγραφή