Δευτέρα, 3 Ιανουαρίου 2011

Απογραφή Δήμου Σκιάθου

Καθορισμός της διαδικασίας, του τρόπου και της αποτύπωσης της απογραφής των πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων, απαιτήσεων και υποχρεώσεων, καθώς και των διαθέσιμων χρηματικών μέσων των δήμων που συνιστώνται κατά τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄).


ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο Υπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Έχοντας υπόψη:
1.- Τις διατάξεις των άρθρων 58 παρ.1, περ. δ΄, 95 παρ.2 και 7, 266 παρ.10 και 267 παρ.7 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»
2.- Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄).
3.- Τις διατάξεις του π.δ/τος 315/1999 (ΦΕΚ 302 Α΄) «Περί ορισμού του περιεχομένου και του χρόνου ενάρξεως της εφαρμογής του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου Δήμων και Κοινοτήτων (Ο.Τ.Α. Α' Βαθμού)», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
4.- Την με αριθ. 383/18-1-2010 (ΦΕΚ 29 Β΄) και σε διόρθωση ΦΕΚ 60 Β΄ /2010 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Θεοδώρας Τζάκρη και Γεωργίου Ντόλιου».
5.- Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,
Αποφασίζουμε
Τον καθορισμό της διαδικασίας, του τρόπου και της αποτύπωσης της απογραφής των πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων, απαιτήσεων και υποχρεώσεων, καθώς και των διαθέσιμων χρηματικών μέσων των δήμων που συνιστώνται κατά τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.3852/2010, ως εξής:
Άρθρο 1
 Δήμοι στους οποίους δεν επέρχεται καμία μεταβολή κατά τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.3852/2010 και εφαρμόζουν Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο
Στους δήμους, που δεν επέρχεται καμία μεταβολή κατά τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.3852/2010 και στους οποίους εφαρμόζεται Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο, συγκροτείται, με απόφαση του δημάρχου, Επιτροπή Απογραφής έως την 3-1-2011, η οποία θα αποτελείται από:
α) Τρεις δημοτικούς συμβούλους, με τους αναπληρωτές τους, εκ των οποίων οι δύο προέρχονται από την παράταξη της πλειοψηφίας και ο τρίτος από την παράταξη της μείζονος μειοψηφίας από την οποία και προτείνεται. Αν δεν προταθεί σύμβουλος από τη μείζονα μειοψηφία, προτείνεται από τις λοιπές παρατάξεις της μειοψηφίας κατά τη σειρά ανακήρυξής τους. Σε περίπτωση που καμία παράταξη της μειοψηφίας δεν προτείνει σύμβουλο, τότε και ο τρίτος σύμβουλος προέρχεται από την παράταξη της πλειοψηφίας.
Ένας από τους συμβούλους του πλειοψηφίσαντος συνδυασμού ορίζεται πρόεδρος της Επιτροπής.
β) Ένα νομικό σύμβουλο του δήμου, εφόσον υπάρχει.
γ) Υπάλληλο που εκτελούσε καθήκοντα προϊσταμένου της οικονομικής υπηρεσίας του δήμου την 31-12-2010.
δ) Τον υπάλληλο που έχει αναλάβει την εφαρμογή του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου.
ε) Τον υπάλληλο που εκτελεί χρέη ταμία στο δήμο
στ) Τον προϊστάμενο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου ή ελλείψει αυτού ένα μηχανικό του Δήμου.
Έργο της Επιτροπής αυτής είναι η καταγραφή των απαιτήσεων που συνδέονται με τις μεταφερόμενες στους δήμους αρμοδιότητες, για τις οποίες δεν έχουν αποσταλεί οι χρηματικοί κατάλογοι στις Δ.Ο.Υ. για ταμειακή βεβαίωση, καθώς και των υποχρεώσεων για τις οποίες δεν έχουν εκδοθεί τα σχετικά παραστατικά στοιχεία έως την 31-12-2010.
Ιδίως απογράφονται :
α) οι πάσης φύσεως τίτλοι βεβαίωσης από τους οποίους προκύπτει ο οφειλέτης, το είδος της οφειλής και το εισπρακτέο κατά οφειλέτη ποσό,
β) οι προσφυγές, οι εκκρεμείς δίκες και οι ανεκτέλεστες δικαστικές αποφάσεις οικονομικού περιεχομένου και
γ) οι εκθέσεις αυτοψίας των ελεγκτικών οργάνων.
Επίσης, απογράφεται και αποτιμάται ο τυχόν πάγιος εξοπλισμός που μεταφέρεται στους δήμους αυτούς κατά τις διατάξεις του ν.3852/2010 και των εκδιδομένων, κατ’ εξουσιοδότηση του νόμου αυτού, κανονιστικών πράξεων.
Η απογραφή των ανωτέρω γίνεται κατά τις διατάξεις του άρθρου 5 της παρούσας.
Η Επιτροπή Απογραφής ολοκληρώνει το έργο της έως την 28-2-2011 και παραδίδει αντίγραφο της έκθεσης απογραφής στο δήμαρχο και στην Οικονομική Επιτροπή του δήμου. Στη συνέχεια η οικονομική επιτροπή παραδίδει την ανωτέρω έκθεση στον προϊστάμενο της οικονομικής υπηρεσίας του δήμου, προκειμένου τα απογραφόμενα στοιχεία να ληφθούν υπόψη κατά τη σύνταξη του ισολογισμού χρήσης 2011.

Περισσότερα ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου