Δευτέρα, 28 Φεβρουαρίου 2011

« Ενημέρωση για την Προκήρυξη του Προγράμματος Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων »

Όπως γνωρίζετε, η Αναπτυξιακή Εταιρεία Διαχειρίσεως Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (Α.Ε.Δ.Ε.Π.) Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδος είναι Εταίρος του  Ενδιάμεσου Φορέα του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» 2007-2013 (ΕΠΑΝ ΙΙ)  Ε.Φ.Ε.Π.Α.Ε. και διαχειρίζεται για λογαριασμό του τελευταίου στη Θεσσαλία τις Δράσεις και Προγράμματα που ανατίθενται σ’ αυτόν από το Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (πρώην Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας) στο πλαίσιο του ΕΠΑΝ ΙΙ.
Με σκοπό τη προώθηση της εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας και την ενίσχυση των επιχειρήσεων για ενέργειες που σχετίζονται με την έναρξη/συνέχιση της εξωστρεφούς επιχειρηματικής τους δράσης, το Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, έθεσε

σε εφαρμογή το Πρόγραμμα «Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων» με δημόσια δαπάνη ύψους 30 εκ. €.
Ειδικότερα, στο πρόγραμμα που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Ελληνικό Δημόσιο, μπορούν να υποβάλλουν μια πρόταση, είτε μεμονωμένα, είτε ως συμμέτοχος/εταίρος σε ομαδικό σχήμα:

Α)  Μεμονωμένες Υφιστάμενες και Νέες Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον ελληνικό χώρο σε επιλέξιμους ΚΑΔ στους τομείς της Μεταποίησης, των Κατασκευών και των Υπηρεσιών ΚΑΙ έχουν ιδρυθεί και αρχίσει την επιλέξιμη δραστηριότητα τους πριν την 01-01-2010.
Β) Υφιστάμενες και Νέες Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον ελληνικό χώρο στον τομέα του Εμπορίου, έχουν ιδρυθεί και αρχίσει την επιλέξιμη δραστηριότητα τους πριν την 01-01-2010, ΚΑΙ υπό την αυστηρή προϋπόθεση ότι θα υποβάλουν προς αξιολόγηση και ένταξη εκτός από διακριτό επενδυτικό σχέδιο και σύμφωνο συνεργασίας κοινών ενεργειών αποκλειστικά για τους σκοπούς του προγράμματος με τουλάχιστον μία πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία επιλέξιμη επιχείρηση της περίπτωσης (Α).
Γ) Υφιστάμενες Μεγάλες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον ελληνικό χώρο σε επιλέξιμους ΚΑΔ στους τομείς της Μεταποίησης, των Κατασκευών και των Υπηρεσιών, έχουν ιδρυθεί και αρχίσει την επιλέξιμη δραστηριότητα τους πριν την 01-01-2008, ΚΑΙ υπό την αυστηρή προϋπόθεση ότι θα υποβάλουν προς αξιολόγηση και ένταξη εκτός από διακριτό επενδυτικό σχέδιο και σύμφωνο συνεργασίας κοινών ενεργειών αποκλειστικά για τους σκοπούς του προγράμματος με τουλάχιστον δύο (2) πολύ μικρές, μικρές ή μεσαίες επιλέξιμες επιχειρήσεις της περίπτωσης (Α).
Δ) Ομάδες (τουλάχιστον τριών) Υφιστάμενων ή/και Νέων Πολύ Μικρών, Μικρών και Μεσαίων επιχειρήσεων, οι οποίες πληρούν τις συνθήκες επιλεξιμότητας της περίπτωσης (Α) ανωτέρω και υποβάλλουν προς αξιολόγηση και ένταξη εκτός από διακριτό επενδυτικό σχέδιο ΚΑΙ σύμφωνο συνεργασίας κοινών ενεργειών αποκλειστικά για τους σκοπούς του προγράμματος.

Σημειώνεται ότι ως Νέες Επιχειρήσεις ορίζονται εκείνες που έχουν κλείσει περισσότερες από μια και λιγότερες από τρείς διαχειριστικές χρήσεις και ότι το σύμφωνο συνεργασίας των περιπτώσεων (Β), (Γ) και (Δ) δεν αποτελεί το αντικείμενο του Επενδυτικού Σχεδίου.

Στο πλαίσιο της Προγράμματος ενισχύονται έργα προϋπολογισμού ύψους επένδυσης από €30.000,00 έως €250.000,00 ευρώ, τα οποία περιλαμβάνουν μηχανολογικό εξοπλισμό  πακετοποίησης,  συσκευασίας, ετικετοποίησης, ποιοτικού ελέγχου, άλλα μηχανήματα / εξοπλισμό σχετιζόμενα με το τελευταίο στάδιο της παραγωγής/διάθεσης της υπηρεσίας,  δαπάνες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών, αναβάθμιση προϊόντων και συσκευασίας, προώθηση, προβολή, καθώς επίσης και ενέργειες προστασίας ή απόκτησης πατεντών.

Το ποσοστό δημόσιας χρηματοδότησης διαμορφώνεται ως εξής:
1) Ανεξαρτήτως μεγέθους της (μικρομεσαίας) Επιχείρησης, και για μεμονωμένα Επιχειρηματικά Σχέδια της περίπτωσης (Α) ανωτέρω: 45% του επιλέξιμου προϋπολογισμού για όλη την Επικράτεια.
2) Για την περίπτωση των συνεργασιών με μεγάλες επιχειρήσεις - συνεργασίες της περίπτωσης (Γ) ανωτέρω:  40% του επιλέξιμου προϋπολογισμού για όλη την Επικράτεια για τις μεγάλες επιχειρήσεις και  50% του προϋπολογισμού για όλη την Επικράτεια για τις ΜΜΕ.
3) Για Επιχειρηματικά Σχέδια σε συνεργασίες των περιπτώσεων (Β) και (Δ) ανωτέρω:
50% του επιλέξιμου προϋπολογισμού για όλη την Επικράτεια.

Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων ορίζεται σε 18 μήνες από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης της επιχείρησης, με δυνατότητα εξάμηνης (6) παράτασης..

Οι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τις 10-03-2011 μέχρι τις 24-05-2011 ώρα 14:00 μέσω των δικτυακών τόπων του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης του ΕΠΑΝ ΙΙ (ΕΦΕΠΑΕ) και του ΥΠΟΙΑΝ - www.ependyseis.gr/mis , www.mindev.gov.gr, www.ggb.gr, www.antagonistikotita.gr, www.espa.gr, , www.efepae.gr και www.aedep.gr και υποχρεωτικά και σε έντυπη μορφή εντός επτά ημερολογιακών ημερών από τη λήξη της πιο πάνω καταληκτικής ημερομηνίας ηλεκτρονικής υποβολής.

Το Έντυπο Υποβολής όπως και όλα τα έντυπα της πρόσκλησης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τα βρίσκουν στους παρακάτω δικτυακούς τόπους του ΥΠ.Α.Α. (www.mindev.gov.gr), της ΕΥΔ ΕΠΑΕ (www.antagonistikotita.gr), του ΕΦΕΠΑΕ www.efepae.gr, του ΕΣΠΑ (www.espa.gr, www.ependyseis.gr/mis), της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας (www.ggb.gr) και της Α.Ε.Δ.Ε.Π. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδος (www.aedep.gr).

Για περισσότερη και αναλυτική ενημέρωση οι ενδιαφερόμενοι στη Θεσσαλία μπορούν να επικοινωνούν ή/και να επισκέπτονται τα γραφεία της ΑΕΔΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Δ/νση: Ελ. Βενιζέλου 4, ΤΚ 382 21 Βόλος. Τηλ. 24210/76894-8) καθώς και από τις Συνεταιριστικές Τράπεζες και τους Αναπτυξιακούς Φορείς  τα στοιχεία επικοινωνίας των οποίων, αναφέρονται στον Οδηγό του Προγράμματος.
Πηγή: Επιμελητήριο Μαγνησίας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου