Τρίτη, 7 Δεκεμβρίου 2010

Στα θρανία οι νεοεκλεγέντες Δήμαρχοι

Στα   θρανία θα καθίσουν σήμερα και αύριο οι   νεοεκλεγέντες Δήμαρχοι της Μαγνησίας, οι   οποίοι θα συμμετάσχουν   σε  διήμερο σεμινάριο  που  διοργανώνει το Υπουργείο  Εσωτερικών - Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, η ΚΕΔΚΕ και το Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης   στο ξενοδοχείο «Διβάνης»  στη Λάρισα.
Στόχος του σεμιναρίου είναι η  ανάλυση   του  οδικού χάρτη  για  το   χρονοδιάγραμμα των  κρίσιμων   ενεργειών και αποφάσεων που πρέπει να ληφθούν μέχρι το  α΄ τρίμηνο του 2011, το διάστημα, δηλαδή  για την ομαλή μετάβαση από το  σημερινό καθεστώς στο νέο με τον Καλλικράτη.  
Στο διήμερο   αυτό σεμινάριο αναμένεται να   συμμετάσχουν   συνολικά  50 δήμαρχοι και 11 περιφερειάρχες και αντιπεριφερειάρχες από τις Περιφέρειες Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδος.

Το πρόγραμμα 
 του σεμιναρίου
Το πλήρες πρόγραμμα   της ενημερωτικής εκδήλωσης   έχει ως εξής:
Πρώτη μέρα: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 135 ημερών
Πρωινή Συνεδρία 
10.30-11.00: Συνοπτική Παρουσίαση  Επιχειρησιακού Σχεδίου Δράσης για τη μετάβαση   στον « Καλλικράτη»
11.00 - 11.30: Οδικός χάρτης τριμήνου 
11.30 -12.00: Συγκρότηση Οργάνων   - Σύστημα   Διακυβέρνησης
12.00 -12.30: Αρμοδιότητες και Μοντέλο Διοικητικής Υποστήριξης 
12.30 - 13.00: Μετατάξεις Προσωπικού και Οργάνωση Υπηρεσιών 
13.00- 15.00: Συζήτηση
Απογευματινή   συνεδρία
17.00- 17.30: Οικονομικά θέματα
17.30-18.00: Νομικά   πρόσωπα
18.00 - 18.30: Εποπτεία
18.30 -19.00: Λειτουργική Ενοποίηση Πληροφοριακών Συστημάτων
19.00 - 19.30: Χρονοδιάγραμμα Κρίσιμων Ενεργειών έως 10/1/2011
19.30-21.30: Συζήτηση
Δεύτερη   μέρα:  Η νέα προοπτική των Περιφερειών και προτάσεις καλής οργάνωσης   υπηρεσιών Δήμων
Παράλληλες συνεδρίες Δημάρχων και περιφερειαρχών / αντιπεριφερειαρχών
Α) Δημάρχων:
10.00- 14.30
10.00-10.30: Οργάνωση   Δήμου και Διοικητικές υπηρεσίες προς τον Πολίτη
10.30- 11.00: Διαφάνεια και Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες για τους Πολίτες
11.00 -11.30:   Πρόνοια - Κοινωνική Πολιτική
11.30- 12.00: Διαχείριση Απορριμμάτων
12.00 - 12.30:  Θέματα Πολεοδομίας 
12.30.- 14.30:   Συζήτηση
Β) Περιφερειαρχών- Αντιπεριφερειαρχών
10.00 -13.00
10.00 - 11.00: Καλές Πρακτικές
11.00 - 12.00:   Ευρωπαϊκή Εμπειρία
12.00 - 13.00:   Συζήτηση
 
 Κρίσιμες ενέργειες
 
Σημειώνεται πως στο χρονοδιάγραμμα των κρίσιμων αποφάσεων μέχρι 10 Ιανουαρίου 2011 περιλαμβάνονται οι παρακάτω ενέργειες: 
- Ορκωμοσία   Δημάρχου, Δημοτικών Συμβούλων, Συμβούλων Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας και Εκπροσώπων Τοπικών Κοινοτήτων  έως 31.12.2010
- Εκλογή Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου 2.1.2011( ή 9.1.2011 αν απαιτηθεί)
- Εκλογή μελών Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής   2.1.2011 (ή 9.1.2011)
- Ορισμός Αντιδημάρχων και μεταβίβαση σε αυτούς καθ΄ ύλην και κατά τόπο αρμοδιοτήτων . Μετά   την εκλογή του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου.
- Εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου Δημοτικής Κοινότητας2.1.2011 ( ή 9.1. 2011)
- Έκδοση απόφασης   λειτουργίας  υπηρεσιακών μονάδων   του Δήμου στο επίπεδο των Δημοτικών και Τοπικών κοινοτήτων, μετά από γνώμη των Συμβουλίων των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων.  Έως 15.1. 2011.
- Ενέργειες Διοικητικής Μέριμνας έως 3.1. 2011
- Ενέργειες   προσαρμογής υποδομών έως 3.1.2011
- Κατάρτιση   Πίνακα δαπανών έργων και μελετών σε ηλεκτρονική μορφή για τις περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει μηχανογραφικό σύστημα  έως 31.12. 2010.
- Συγκέντρωση   Μητρώων Οικονομικής και Λογιστικής Διαχείρισης σε ηλεκτρονική   μορφή για τι περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει μηχανογραφικό σύστημα, έως 31.12.2010.
- Σύνταξη   πρωτοκόλλου παράδοσης - παραλαβής διαθέσιμων πόρων ΟΤΑ έως   28.2.2011
- Ομογενοποίηση διαδικασιών Οικονομικής Διαχείρισης  ( λογιστικοποίηση εσόδων- εξόδων, βεβαιώσεις οφειλών, εισπράξεις και πληρωμές) για τους νέου Δήμους που δεν διαθέτουν   μηχανογραφικές εφαρμογές έως 31.1. 2011
- Κατάρτιση καταλόγου στελέχωσης υπηρεσιών αρμοδιοτήτων και στοιχείων   επικοινωνίας τους έως 3.1. 2011
- Ενέργειες διασφάλισης ομαλής λειτουργίας υποδομών έως 3.1. 2011
- Πράξη Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου για την αυτοδίκαιη   διαπίστωση   του προσωπικού των Ιδρυμάτων και των ΝΠΔΔ που περιέρχονται αυτοδικαίως στο νέο Δήμο . Άμεσα από 1.1. 2011, με αναδρομική ισχύ από 1.1.2011
- Κατάρτιση πρωτοκόλλου παράδοσης   και παραλαβής κινητής και ακίνητης περιουσίας των καταργούμενων συνδέσμων ΟΤΑ  Έως 3.1. 2011
- Απόφαση δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου για προσαρμογή των επιχειρήσεων του Π.Δ 410/95 στις διατάξεις  Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων έως 31.12.2010 με αποφάσεις που θα πάρουν οι Δήμοι και οι Κοινότητες που λειτουργούν μέχρι 31.12.2010
- Κατάταξη προσωπικού των καταργούμενων Συνδέσμων ΟΤΑ στους νέους Δήμους   έως 10.1.2011 από το αρμόδιο προς διορισμό όργανο
- Απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου για τη μεταφορά πλεονάζοντος προσωπικού των επιχειρήσεων που προσαρμόστηκαν μέσα σε ένα μήνα από την ολοκλήρωση της προσαρμογής . Προθεσμία ολοκλήρωσης  έως 31.12.2010 ( μέσα σε ένα μήνα από την ολοκλήρωση   προσαρμογής ) με αρμόδιους τους  υφιστάμενου Δήμους και κοινότητες ή ο  Νέος Δήμος
-  Δημιουργία   φακέλων   υπαλλήλων που εθελοντικά μετατάσσονται  από τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις μέχρι 3.1.2011   με απόφαση του υφιστάμενου Δήμου που έχει οριστεί ως έδρα του νέου Καλλικράτειου Δήμου
- Υποχρεωτική μετάταξη υπαλλήλων των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και του προσωπικού των ΚΕΠ των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων στους νέους Δήμους με έναρξη ισχύος από 1.1. 2011 . Αρμόδιος ο Γ.Γ. της Κρατικής Περιφέρειας
- Υποβολή αιτήματος του Δήμου,  μετά από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη μετάταξη πρόσθετου προσωπικού   των καταργούμενων  Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων για τη μετάταξη πρόσθετου προσωπικού των καταργούμενων Ν.Α σε περίπτωση μεταβίβασης μεμονωμένων   δραστηριοτήτων. Μέσα σε ένα μήνα   από τη ανάληψη καθηκόντων   των νέων Δημοτικών Αρχών,  με απόφαση   του νέου Δήμου που θα λειτουργούν από 1.1. 2011.
 
Πηγή: Ταχυδρόμος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου