Πέμπτη, 30 Δεκεμβρίου 2010

"Ελεγκτής νομιμότητας" σε περιφέρειες και δήμους

Τη δημιουργία οργάνου που θα ελέγχει τα οικονομικά των δήμων αλλά και τα τεχνικά έργα και θα υπάγεται απευθείας στον Υπουργείο Εσωτερικών ενέκρινε το Συμβούλιο της Επικρατείας σε μια προσπάθεια εξορθολογισμού των οικονομικών των ΟΤΑ και διασφάλισης διαφάνειας στα έργα.
Το όργανο αυτό θα αποτελείται από τρεις αυτοτελείς υπηρεσίες (γενικών υποθέσεων, οικονομικών υποθέσεων, τεχνικών υποθέσεων) στην κάθε μια από τις οποίες θα προΐσταται ανώτερος υπάλληλος με πενταετή θητεία και ο οποίος θα αποκαλείται «ελεγκτής νομιμότητας».
Στο σχέδιο προεδρικού διατάγματος που εγκρίθηκε από το Συμβούλιο της Επικρατείας αναφέρεται πώς οι υπηρεσίες αυτές θα έχουν ως στόχο τον έλεγχο νομιμότητας όλων των πράξεων των ΟΤΑ αλλά και τον πειθαρχικό έλεγχο των εκλεγμένων εκπροσώπων τους.
Συγκεκριμένα :
- Η υπηρεσία Γενικών Υποθέσεων θα διενεργεί «τον πειθαρχικό έλεγχο των αιρετών, την άσκηση του υποχρεωτικού και αυτεπάγγελτου ελέγχου νομιμότητας των πράξεων των μονομελών και των συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ και την εξέταση προσφυγών για τα θέματα οργάνωσης και λειτουργίας των ΟΤΑ, στα οποία περιλαμβάνονται και τα της εκλογής οργάνων τους».
- Η Υπηρεσία Οικονομικών Υποθέσεων εποπτεύει και πραγματοποιεί «την άσκηση του υποχρεωτικού και αυτεπάγγελτου ελέγχου νομιμότητας και την εξέταση προσφυγών που αφορούν τους φόρους, τα τέλη, τα δικαιώματα και τους λοιπούς πόρους, την οικονομική διοίκηση και διαχείριση, την ακίνητη περιουσία των ΟΤΑ, τη διαδικασία κατάρτισης και υλοποίησης των επιχειρησιακών προγραμμάτων και τις συμβάσεις, καθώς και την έκδοση οδηγιών για τη διασφάλιση της νομιμότητας επί θεμάτων του κύκλου των αρμοδιοτήτων της».
- Η υπηρεσία Τεχνικών Υποθέσεων έχει ως αρμοδιότητες «την άσκηση του υποχρεωτικού και αυτεπάγγελτου ελέγχου νομιμότητας και την εξέταση προσφυγών που αφορούν τα έργα, τις μελέτες των έργων και τις υπηρεσίες του ν. 3316/2005, τα θέματα των αναγκαστικών απαλλοτριώσεων, τα θέματα περιβάλλοντος και αγροτικής ανάπτυξης, καθώς και την έκδοση οδηγιών για τη διασφάλιση της νομιμότητας επί θεμάτων του κύκλου αρμοδιοτήτων της».
Με το προεδρικό διάταγμα απαγορεύεται η μετάταξη ή απόσπαση των μονίμων υπαλλήλων που θα προσληφθούν σε άλλες υπηρεσίες του δημοσίου, η οποία μπορεί να γίνει μόνο σε άλλη ανάλογη αυτοτελή υπηρεσία ή κατ΄ εξαίρεση με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.

Πηγή: www.capital.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου