Τετάρτη, 11 Μαΐου 2011

Ανοικτός διαγωνισμός ναυαγοσωστικής κάλυψης πολυσύχναστων παραλιών Δήμου Σκιάθου

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

  Ο Δήμαρχος Σκιάθου διακηρύσσει τη διενέργεια ανοικτού διαγωνισμού με υποβολή σφραγισμένων προσφορών, με συμπλήρωση τιμολογίου και αξιολόγηση με κριτήριο κατακύρωσης την τεχνικο-οικονομικά συμφερότερη προσφορά, σύμφωνα με Π. Δ. 28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών των ΟΤΑ», του Π.Δ. 171/87, του Ν.1418/84 «Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 2229/94 και του 3463/06 « Κύρωση Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011» συνολικής προβλεπόμενης δαπάνης, σύμφωνα με τον προϋπολογισμό της μελέτης 135.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%.
 
Η δημοπρασία θα γίνει στις 27 του μήνα Μαΐου, έτους 2011 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 έως 11:30 στα γραφεία του Δήμου Σκιάθου από την αρμόδια Επιτροπή.

  Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε ποσό τέσσερα της εκατό (4%) της προϋπολογιζόμενης αξίας του έργου δηλ. 4.390,24 ευρώ και βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας.

Λεπτομέρειες των όρων διακήρυξης βρίσκονται στα γραφεία του Δήμου Σκιάθου (τηλ.24273 50100) από τις οποίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Το κόστος των τευχών δημοπράτησης ανέρχεται στο ποσό των 30,00 ευρώ και καταβάλλεται από τον αιτούνται στο δημοτικό ταμείο.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΥΡ. ΠΛΩΜΑΡΙΤΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου