Πέμπτη, 26 Μαΐου 2011

Νομιμοποίηση της 62/2011 απόφασης της Ο.Ε.

Σκιάθος 21 Απριλίου 2011

ΘΕΜΑ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΦΑΝΕΡΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΚΙΑΘΟΥ- ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ ΜΕ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Π.Δ. 270/81

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ
Η δημοπρασία διεξήχθη στις 12/4/2011 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00.
Πλειοδότες αναδείχθηκαν οι ακόλουθοι
Α. ΒΟΕ 6965 τύπου SBAV 595
πλειοδότης αναδείχθηκε ο/η .......................
με εγγυητή ............................ προσφέροντας το ποσό
των 30.500,00 €

Β. ΒΟΑ 5022 τύπου SBAV 595
πλειοδότης αναδείχθηκε ο/η .........................
με εγγυητή ............................. προσφέροντας το ποσό
των 30.500,00€

Γ. ΒΟΖ 6765 τύπου VOLVO
πλειοδότης αναδείχθηκε ο/η ...........................
με εγγυητή .............................. προσφέροντας το ποσό
των 30.500,00 €

ΑΠΟΦΑΣΗ
Α.Ο.Ε. 62/2011 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Στην απόφαση αυτή μειοψήφησε η κ. Φιλαρέτου Αναστασία διότι όπως έχει εκφραστεί και στις
προηγούμενες αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και της Οικονομικής Επιτροπής δεν συμφωνεί με την εκμίσθωση των Λεωφορείων του Δήμου. Επιπλέον θωρεί πολύ μικρό, μη συμφέρον, το τίμημα των 30.500 € ανά λεωφορείο και ότι ο διαγωνισμός αυτός δεν είναι προς το συμφέρον του Δήμου.

Πηγή: Δήμος Σκιάθου, http://static.diavgeia.gov.gr/doc/4ΑΘΒΩ13-ΣΒόλος 25 Μαΐου 2011
 
ΘΕΜΑ:  «Νομιμοποίηση της 62/2011 απόφασης της Ο.Ε.»
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις των άρθρων 214, 225, 238 Ν. 3852/2010
2) Τις διατάξεις του άρθρου 24 ΠΔ 138/2010
3) Τις διατάξεις του ΠΔ 967/79
4) Την αρ. 62/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σκιάθου η οποία υποβλήθηκε για έλεγχο με το αρ. 2859/14-4-2011 έγγραφο του Δήμου και παραλήφθηκε από την Υπηρεσία μας την 28-4-2011

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε
Η αρ. 62/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σκιάθου περί «έγκρισης πρακτικών δημοπρασίας», αφού ελέγχθηκε ως προς τη νομιμότητά της, βρέθηκε νόμιμη, ΄΄μόνο κατά το μέρος που αφορά αποκλειστικά στην εκμίσθωση των οχημάτων΄΄.
Κατά της παρούσας απόφασης μπορεί να ασκηθεί προσφυγή, από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν.3463/2006 που εδρεύει στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας (οδός Σωκράτους 111, 41336, Λάρισα εντός προθεσμίας ενός μηνός από την έκδοση της απόφασης ή την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε γνώση αυτής.

Ε.Γ.Γ.Α.Δ.Θ.- ΣΤ.Ε.
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑΣ
Πηγή: http://static.diavgeia.gov.gr/doc/4ΑΘ2ΟΡ10-ΗΨ

Τελευταία ενημέρωση 14:43

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου