Παρασκευή, 20 Μαΐου 2011

8μηνη σύμβαση στα ΕΛ.ΤΑ Σκιάθου


Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας 18 μέχρι 65 χρόνων, ενώ η υποβολή των αιτήσεων πρέπει να γίνει μέχρι 30 Μαΐου.

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ΄αριθμ.   ΣΟΧ   63/  2011
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε. Περιφερειακής Διεύθυνσης Θεσσαλίας

Έχοντας υπόψη:
1.Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
2. Την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ΕΛΤΑ που ελήφθη κατά την 1455/16-12-2010 (θέμα 1ο) συνεδρίασή του.
3. Την από 03-06-2002 ΕΣΣΕ Προσωπικού ΕΛΤΑ.

 

Ανακοινώνουν


Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού δεκαπέντε (15) ατόμων  πλήρους απασχόλησης, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών, για τις Υπηρεσιακές Λειτουργίες των Ελληνικών Ταχυδρομείων Α.Ε. Περιφερειακής Διεύθυνσης Θεσσαλίας, στις Μονάδες Ταχ. Έργου που εδρεύουν στους Νομούς Λάρισας και Μαγνησίας και συγκεκριμένα ως εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα, διάρκεια σύμβασης, αριθμό ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα, (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β): Download File

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου