Παρασκευή, 17 Ιουνίου 2011

Ελπίζουμε να το πήραν χαμπάρι

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΣΟΥ 885,60 ΕΥΡΩ
Στο Δήμο Σκιάθου σήμερα 05/05/2011 οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:
1) Ο Δήμος Σκιάθου νομίμως εκπροσωπούμενος από το Δήμαρχο αυτού κ. Νικόλαο Κυρ. Πλωμαρίτη.
2) Ο Μακρόπουλος Γεώργιος, που εδρεύει στο Βόλο (ΑΦΜ:064201578, ΔΟΥ: Β΄ ΒΟΛΟΥ), που θα αποκαλείται παρακάτω «ΠΑΡΟΧΟΣ», συμφωνούμε τα επόμενα:

Για την κάλυψη των υπηρεσιακών του αναγκών, ο δήμος αποφάσισε την παροχή
υπηρεσιών επισκευής και ελέγχου ΚΤΕΟ του υπ’ αριθμ. κυκλοφορίας ΒΟΕ 6965 λεωφορείου του Δήμου Σκιάθου, με απευθείας ανάθεση, διότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις των παρ. 9 και 10 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκαν με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν. 2362/1995, όσον αφορά τα επιτρεπτά χρηματικά όρια και την αριθμ. 35130/739/9-8-2010 (ΦΕΚ 1291/Β΄/11-8-2010)
Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.
Η ανάθεση έγινε με την αριθμ. 64/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με τη διάθεση πίστωσης.
Ειδικότερα ισχύουν οι εξής όροι:
Άρθρο 1: Αντικείμενο
Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών επισκευής και ελέγχου ΚΤΕΟ του λεωφορείου.
Άρθρο 2: Διάρκεια
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται ότι αρχίζει από την υπογραφή της και λήγει την με το πέρας των εργασιών.
Άρθρο 3: Αμοιβή
Ο πάροχος εγγυάται το σταθερό και αμετάβλητο της συμφωνημένης τιμής, ανεξάρτητα αν στο χρονικό διάστημα, που ορίζεται ως χρόνος παράδοσης της εργασίας υπάρξουν αυξήσεις από οποιοδήποτε λόγο ή αιτία στην τιμή μονάδος του συμβατικού τιμολογίου. Ως αμοιβή της αντισυμβαλλόμενης ορίζεται το ποσό των 2.926,17 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.. Ο συμβαλλόμενος απαλλάσσεται από κάθε επιβάρυνση πέρα της συμφωνημένης.
Άρθρο 4: Υποχρεώσεις συμβαλλομένων
Ο Δήμος δικαιούται να ασκήσει όλα τα δικαιώματα, που προβλέπονται από τα άρθρα 681 και επόμενα του Α. Κ. δηλαδή σε περίπτωση που ο αντισυμβαλλόμενος δεν είναι συνεπής προς τις υποχρεώσεις του, να καταγγείλει τη σύμβαση χωρίς καμία υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης προς αυτόν κανενός ποσού, εκτός του ποσού που αναλογεί στην εργασία που μέχρι τότε παρασχέθηκε, ύστερα από βεβαίωση καλής εκτέλεσης της εργασίας για τη συγκεκριμένη περίοδο από την αρμόδια επιτροπή του Δήμου.
Άρθρο 5: Λύση της σύμβασης
1. Η σύμβαση λύεται με την πάροδο της ημερομηνίας διάρκειας της, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της παρούσας
2. Η σύμβαση μπορεί να λυθεί μονομερώς με έγγραφη δήλωση του συμβαλλόμενου μέρους που επιθυμεί τη λύση της. Η λύση επέρχεται ένα (1) μήνα μετά την ημερομηνία της δήλωσης. Στην περίπτωση αυτή καταβάλλεται στον αντισυμβαλλόμενο η αναλογούσα αμοιβή για τις μέχρι την ημερομηνία της λύσης εκτελεσθείσες από την αντισυμβαλλόμενη εργασίες, σύμφωνα με τον τρόπο καταβολής της αμοιβής που ορίζεται στο άρθρο 4 της παρούσας.
Αφού συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση σε δύο αντίγραφα (ένα για το κάθε μέρος),
αναγνώσθηκε και υπογράφηκε από τα συμβαλλόμενα μέρη.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Ο Δήμαρχος
Νικόλαος Κ. Πλωμαρίτης

Πηγή: http://static.diavgeia.gov.gr/doc/4Α3ΗΩ13-Η
Ή ίδια περίπτωση και σε άλλη σύμβαση: http://static.diavgeia.gov.gr/doc/4Α3ΗΩ13-Ρ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου