Παρασκευή, 17 Ιουνίου 2011

Νομιμοποίηση της 172 / 2011 απόφασης του Δ.Σ. Δήμου Σκιάθου


Νομιμοποιήθηκε η αριθ. 172 / 2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σκιάθου περί «Ψήφισης κατάλληλα αναμορφωμένου προϋπολογισμού του δήμου Σκιάθου οικονομικού έτους 2011.....», ο οποίος έχει ως ακολούθως:

ΕΣΟΔΑ 14.800.627,0
ΔΑΠΑΝΕΣ 14.800.627,0
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 364.814,52

Τα Έσοδα αναλύονται ως κατωτέρω:
Κωδικοί Αριθμοί Έσοδα - Εισπράξεις Προϋπολογισμός
0 Τακτικά Έσοδα 7.545.500,00
1(πλην 13) Έκτακτα Έσοδα (πλην επιχορηγήσεις για επενδύσεις) 1.072.009,40
2 Έσοδα Παρελθόντων Ετών 930.000,00
31 Εισπράξεις από Δάνεια 1.150.000,00
32 Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη 2.339.600,00
4 Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου, Ασφ. Φορέων και τρίτων 1.271.902,20
5 Χρηματικό υπόλοιπο 98.815,40
13 Επιχορηγήσεις για επενδύσεις 392.800,00
Σύνολο Εσόδων 14.800.627,0

Οι Δαπάνες αναλύονται ως κατωτέρω:
Κωδικοί Αριθμοί Έξοδα - Πληρωμές Προϋπολογισμός
6 Έξοδα Χρήσης
60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 3.538.600,00
61,62 Αμοιβές και παροχές τρίτων 1.696.440,00
63, 64 Φόροι-Τέλη, λοιπά γενικά έξοδα 566.150,00
651 Τοκοχρεωλύσια δάνεια 5.000,00
66 Προμήθειες - Αναλώσεις υλικών 472.900,00
67, 68 Μεταβιβάσεις σε τρίτους, Λοιπά έξοδα 1.744.050,00
81 Πληρωμές για υποχρεώσεις Π.Ο.Ε. 3.852.818,79
82, 85 Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις 1.470.000,00
7 Επενδύσεις
71 Αγορές 172.500,00
73 Έργα 423.978,21
74 Μελέτες 178.375,48
75 Συμμετοχή σε επιχειρήσεις 3.000,00
652 Τοκοχρεωλύσια δανείων επενδύσεων 312.000,00
9 Αποθεματικό 364.814,52
Σύνολο Δαπανών 14.800.627,00

Συνημμένα σας επιστρέφουμε δύο (2) προϋπολογισμούς επικυρωμένους από την Υπηρεσία μας και σας επισημαίνουμε, ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 266 παρ.6 του Ν.3852/2010, συνοπτική κατάσταση του ψηφισθέντος προϋπολογισμού αναρτάται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του Δήμου και δημοσιεύεται σε μία (1) εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα, ή εάν δεν υπάρχει, σε εφημερίδα που εκδίδεται στα όρια του νομού που εδρεύει ο Δήμος.
Κατά της παρούσας απόφασης μπορεί να ασκηθεί προσφυγή, από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν. 3463/06 που εδρεύει στην Αποκεντρωμένη Δ/ση Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδος (οδός Σωκράτους 111, Τ.Κ. 41 336 ΛΑΡΙΣΑ) εντός προθεσμίας ενός μηνός από την έκδοση της απόφασης ή την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε γνώση αυτής.

Πηγή: http://static.diavgeia.gov.gr/doc/4Α31ΟΡ10-00

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου