Παρασκευή, 3 Ιουνίου 2011

Κρατικός Αερολιμένας Σκιάθου "Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης"

Στις 31 Μαΐου 2011 ο Γενικός Γραμματέας του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ αποφάσισε την Ένταξη της Πράξης "ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΥ ΣΥΝΔΕΤΗΡΙΟΥ ΤΡΟΧΟΔΡΟΜΟΥ ΣΤΟΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΣΚΙΑΘΟΥ" στον Άξονα Προτεραιότητας "04 - Δ. Αεροπορικές Μεταφορές-Αεροδρόμια Περιφερειών Αμιγούς Στόχου Σύγκλισης" του Ε.Π. "Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας".Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Φυσικό αντικείμενο της πράξης:
Το φυσικό αντικείμενο περιλαμβάνει μια εργολαβία και τις απαραίτητες απαλλοτριώσεις.
Αναλυτικότερα:
Η διαδικασία για τις απαιτούμενες απαλλοτριώσεις (83.574,00 m2) πραγματοποιήθηκε
στο διάστημα μεταξύ 2007 και 2010: 1.189.943,89 €. (επιλέξιμη δαπάνη)
Αντικείμενο της εργολαβίας αποτελεί:
1. Επέκταση δαπέδου στάθμευσης αεροσκαφών διαστάσεων 300μ Χ 120μ = 36.000 m2
2. Aνακατασκευή υφιστάμενου συνδετηρίου τροχόδρομου 70 m - και κατασκευή νέου
τροχοδρόμου 70 m. (Συνολικό μήκος 140 m.)
3. Επέκταση του διαδρόμου προς βορρά κατά 110μ.
4. Εσωτερική υπηρεσιακή οδός 530 m.
5. Αποκατάσταση του θιγομένου οδικού δικτύου της περιοχής (τμήμα Δ περιμετρικής
οδού, κλάδος Ι, σύνδεση περιμετρικής οδού με οδό προς Ναυπηγείο, ανασφάλτωτη οδός
τοπικής κυκλοφορίας), σήμανση έργων. Συνολικό μήκος οδικού δικτύου ~1.545 m.
6. Υδραυλικά έργα.
7. Δεξαμενή διαχωρισμού ελαφρών υγρών.
8. Τεχνικά έργα.
9. Έργα αποκατάστασης ανενεργού λατομείου.
10. Η/Μ εργασίες.
11. Έργα πρασίνου.
12. Περίφραξη τμήματος αεροδρομίου.

Παραδοτέα πράξης:
1. Απαλλοτριωμένη έκταση 83.574,00 m2
2 . Εργολαβία:
α) Επέκταση δαπέδου στάθμευσης αεροσκαφών 300 m Χ 120 m = 36.000 m2
β) Επέκταση διαδρόμου προς βορρά κατά 110 m
γ) Ανακατασκευή υφιστάμενου συνδετήριου τροχοδρόμου και κατασκευή νέου,
συνολ. μήκος 140 m.
δ) Εσωτερική υπηρεσιακή οδός 530 m
ε) Αποκατάσταση εξωτερικού οδικού δικτύου, σύνολο ~1.545 m
στ) Δεξαμενή διαχωρισμού ελαφρών υγρών: τεμ. 1

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου της πράξης είναι 74.1 (μήνες)
Ημερομηνία λήξης προθεσμίας επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η 31/12/2015


Πηγή: http://static.diavgeia.gov.gr/doc/4ΑΘΧ1-ΑΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου