Δευτέρα, 21 Μαρτίου 2011

Συγκοινωνίες Σκιάθου - Κουκουναριών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ
Ημερομηνία :21/03/2011                                                                       Αριθμ. Πρωτ.: 1955
Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας
                                        Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την εκμίσθωση τριών (3) λεωφορείων
κυριότητας του Δήμου Σκιάθου και του δικαιώματος εκμετάλλευσης της συγκοινωνιακής
γραμμής ΣΚΙΑΘΟΥ- ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΙΩΝ και αντίστροφα, με πλειοδοτική Δημοπρασία κατά τις
διατάξεις του Π.Δ. 270/81 και καλούμε τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε
προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης.
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 12/04/2011, και από ώρα 10:00 έως 10:30 στην αίθουσα του
Δημοτικού Συμβουλίου στο ''Μπούρτζι'' , ενώπιον της αρμόδιας από το Νόμο Επιτροπής.
Ως ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό των:
Α/Α    ΑΡ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ      ΤΥΠΟΣ          ΑΡ. ΠΛΑΙΣΙΟΥ              ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ
1         ΒΟΕ 6965                  SBAV 595       SBAV595APLS1279          30.000,00
2         BOE 5022                  SBAV 595       SBAV 595ΠΛΣ1231          30.000,00
3         ΒΟΖ 6765                  VOLVO          YV3R2ES11SA001791       30.000,00
Ως εγγύηση συμμετοχής ορίζεται ποσό ίσο με το 10% επί του οριζόμενου στη διακήρυξη ελαχίστου ορίου κατώτερης προσφοράς, τούτο υπολογιζόμενου για ένα έτος μίσθωσης, σε γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας.
Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης της δημοπρασίας παρέχονται, από το γραφείο Εσόδων του Δήμου Σκιάθου.

Αρμόδιος Υπάλληλος:
Μαθηνού Άννα Διεύθυνση Νικοτσάρα 12 Τηλέφωνο : 2427350110.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Κ. ΠΛΩΜΑΡΙΤΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου