Παρασκευή, 8 Απριλίου 2011

Συγκρότηση Λιμενικής Επιτροπής του Λιμενικού Ταμείου Σκοπέλου


Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ –ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις:
1. Του Ν3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/2010), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Του Π.Δ.138/2010 (ΦΕΚ 231/Α΄/2010), «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας –Στερεάς Ελλάδας».
3. Του άρθρου 10 του Ν. 2987/2002 (ΦΕΚ 27/Α΄/2002), «Τροποποίηση των διατάξεων του Ν.959/1979 «Περί Ναυτικής Εταιρείας» και ρύθμιση άλλων θεμάτων της αρμοδιότητας του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας».
4. Των άρθρων 4 και 6 του 14/19-1-1939 Β.Δ/τος (ΦΕΚ 24/Α΄/1939) «Περί
κωδικοποιήσεως των περί λιμενικών Ταμείων κείμενων διατάξεων».
5. Του Ν. 2932/2001 (ΦΕΚ 145/Α΄/2001) «Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών κλπ».
6. Του Π.Δ. 390/20-9-93 «Συγχώνευση Λιμενικών Ταμείων σε επίπεδο Νομού».
7. Την αριθμ. 4121.9/22/90 (ΦΕΚ 811/Β΄/28-12-1990) κοινή απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Εμπορικής Ναυτιλίας «Επανακαθορισμός της σύνθεσης των Λιμενικών Επιτροπών των Λιμενικών Ταμείων».
8. Τις αριθμ. 684/1996, 550/1990 και 320/2002 γνωμοδοτήσεις Ν.Σ.Κ.
9. Το αριθμ. 8312.40/06/2010/3-12-2010 έγγραφο του Υπουργείου Θαλασσίων
Υποθέσεων Νήσων & Αλιείας.
10. Την αριθμ. 48/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σκοπέλου.
11. Το αριθμ. 89/4-3-2011 έγγραφο του Λιμενικού Ταμείου Σκοπέλου.
12. Το αριθμ. 1569/2-3-2011 και 154/10-2-2011 έγγραφα των Δήμων Σκιάθου και
Αλοννήσου.

Αποφασίζουμε
Συγκροτούμε την Λιμενική Επιτροπή του Λιμενικού Ταμείου Σκοπέλου Ν. Μαγνησίας και ορίζουμε μέλη αυτής τους κατωτέρω:
1. Τον Λιμενάρχη Σκοπέλου Απόστολο Γιώτη Ανθυποπλοίαρχο, ως Αντιπρόεδρο,
αναπληρούμενο από τον νόμιμο αναπληρωτή του.
2. Τον Προϊστάμενο Τελωνείου Σκοπέλου Τρύφωνα Κοντογεωργίου,
αναπληρούμενο από τον Προϊστάμενο της Τελωνειακής Αρχής Αλοννήσου.
3. Τον Χαράλαμπο Στιβαχτή, ως αντιπρόσωπο του Δήμου Σκοπέλου,
αναπληρούμενο από τον Δημήτριο Παλαιολόγο, δημότη Σκοπέλου.
4. Τον Παναγιώτη Μελαχροινάκη, δημότη Σκοπέλου, αναπληρούμενο από τον
Νικόλαο Διαμάντου, δημότη Σκοπέλου.

5. Τον Χαράλαμπο Πασχάλη, δημότη Σκιάθου, αναπληρούμενο από τον Δημήτριο Μιτζέλο, δημότη Σκιάθου.

6. Τον Σταμάτη Αναγνώστου, δημότη Αλοννήσου, αναπληρούμενο από τον
Βασίλειο Γέρακα, δημότη Αλοννήσου.
Η θητεία της παρούσας Επιτροπής είναι τριετής και λήγει στις 31-12-2013.
Ο οριζόμενος με την παρούσα Αντιπρόεδρος, να συγκαλέσει το ταχύτερο δυνατό σε
συνεδρίαση τη Λιμενική Επιτροπή για την ανάδειξη του Προέδρου της.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου